Lauretta Ngcobo, 2012 eThekwini Living Legend

Lauretta Ngcobo, 2012 eThekwini Living Legend

ULauretta Ngcobo, oyi 2012 eThekwini Living Legend, udlule emhlabeni ngemuva kokugula isikhathi eside. ULauretta obengumbhali nesigayigayi samalungelo abesifazane, wazalelwa endaweni yase-Ixopo ngo 1931. Wakhulela lapha eNingizimu Afrika waze waphoqeleka ukuthi alishiye lezwe. Yena nomyeni wakhe u-Abednego Ngcobo, uwaye nguMngcinimafa we Pan Africanist Congress nezingane zabo bayishiya iNingizimu Afrika ngo 1963, bagcina sebehlala ezweni laseNgilande kwaze kwaba ngu 1994. ULauretta wasebenza njengothisha e-UK, lapho waqala khona ukubhala izincwadi nje nge Cross of Gold eyashicilelwa ngo 1981. Umsebenzi omningi wakhe wawugxile ekuhluphekeni kwabantu besifazane abamnyama, ngaphandle kokungalingani ngesikhathi sobandlululo kodwa ngokungakwazi ukukhululeka kahle ngenxa yamasiko esiZulu, uLauretta ayekubona njengokucindezelwa kwabantu besifazane.

Ngesikhathi esebuyile uqhubekile nomsebenzi wakhe wokufundisa ngaphambi kokuba asebenze kwisiShayamthetho saKwaZulu-Natal lapho esebenze khona iminyaka eyi-11 ngaphambi kokuthatha umhlalaphansi ngo 2008.

Sidlulisa okukhulu ukudabuka emndenini nakubangane baLauretta. Izwe lilahlekelwe kakhulu ngokuhamba kwakhe emhlabeni.