Moses TembeNgokujwayelekile uma sicabanga ngabantu aba ‘zinikelayo emiphakathini yabo’, sicabanga ngosonhlalakahle, onompilo, abaholi bezenkolo, yebo bonke laba babalulekile ekwakhiweni kwemiphakathi enenqubekela phambili nozwelo kodwa asikaze sicabange ngosomabhizinisi. Kodwa emazweni afana neSouth Africa, lapho izinga labantu abangasebenzi lingu 25% kanye nabantu abasha abalinganiselwa ngaphezu kwesigamu abafuna umsebenzi, abantu abafana noMoses Tembe ‘abanikela’ ngendlela eyakhayo nenenqubekela phambili, ngokwakha amathuba emisebenzi lapho abengekho khona.

Uke wathola umklomela we-Investec Bank/Sunday Tribune Entrepreneur Award, njengamanje uMoses ungusihlalo we KZN Growth Coalition, futhi uyingxenye yokuthuthukiswa kweJozini Tiger Estate. Ngaphandle kwezinto ezinhle azithola ngokuvula amathuba omsebenzi kubantu basendaweni, uMoses uzinikele ekusizeni abantu abasha abasaqala amabhizinisi nalabo asebenawo. Nokubaluleka kwemfundo kungezinye zezinto azigqugquzelayo ngomsebenzi awenza ne Greater Durban Community Foundation.

Abantu abafana noMoses kanye nabo bonke abangama EThekwini Living Legends abasinika ithemba ngokusikhombisa ukuthi singazuzani uma sisebenza ngokuzimisela kanye nokuba nothanda lwemiphakathi yethu.