2016 Living Legends

NgoMgqibelo ebusuku, mhlaka 3 September 2016, emcimbini obusezingeni eliphezulu kumenyezelwe abaphumelele ngokuthola izindondo kwi-eThekwini Living Legends Awards osekungunyaka wesi 9 ukhona. Lomcimbi owenziwa nguMasipala waseThekwini ngokubambisana nabakwa Old Mutual noKhozi FM. Lomcimbi uhloniphe abantu abayishumi ababeyizakhamuzi nabasayizakhamuzi eThekwini ngamagalelo abo kwezobuciko namasiko, ezemidlalo, ezemfundo kanye namalungelo abantu.

Uhla lwabantu abaklonyelisiwe luhlanganisa uDr Sazi Dlamini, Tu Nokwe, Solwazi Kate Wells, Cedric Nunn, Obed ‘3’ Gumede, Dr Naledi Pandor, Mac Maharaj, Lieutenant-General Vejaynand Ramlakan, Dr Imtiaz Sooliman kanye no Alzina Zondi.

ISekela Lemeya, uKhansela Fawzer Peer, ubahalalisele bonke abaphumelele waveza ukuthi loluhlelo seludlondlobele lusuka ekubeni olosuku olulodwa ngonyaka kodwa manje selunguhlelo oluyingxenye yemicimbi yamagugu yaseThekwini. “Umasipala uyazikhandla ukukhetha futhi uhloniphe ama ‘living legends’ futhi usezinhlelweni zokwakhiwa komtapo wolwazi ozobiza izigidi zamarandi ozoba ne-Living Legends Museum. Ngalendlela sizogcina iqhaza abalibambile liphila futhi siqinisekise ukuthi bagqugquzela abantu baseThekwini nezizukulwane ezizayo.” kusho uKhansela Zandile Gumede.

UBonga Mpanza, uMphathi weSiteshi sokusakaza Ukhozi FM uthe umsebenzi wenhlangano yezokusakaza ezweni iSABC usudlulele kuleyo obekelwe yona yokwazisa, ukufundisa kanye nokunandisa. I-SABC isebenza ngokuzinikela ezimisweni ezibalulekile zezwe kanye nokuthuthukiswa komphakathi. “Njengomsakazo Ukhozi siyalweseka loluhlelo lwe Living Legends ngoba luyahambisana nesikwenzayo ekwakheni ikusasa elihle. Njengomsakazo oseThekwini, sidlala indawo ebalulekile ekubungazeni nokugqugquzela abantu bakithi ukuthi bazinikele ekuthuthukiseni umphakathi. Ngokubambisana kwethu naloluhle i-eThekwini Living Legends, labo ababe negalelo elihle siyakwazi ukubabonga besaphila,” kusho uMpanza.

OnguMphathi oMkhulu wakwa Old Mutual eKZN, u-AJ Dlamini wengeze ngokuthi: “Abakwa Old Mutual bayaziqhenya ngokuba yingxenye ye-eThekwini Living Legends Awards. Sibungaza nabayishumi abaphumelele, abaqhubeka nokwenza izinto ezinkulu. Siyabahlonipha ngamagalelo abo amahle futhi siyababonga ngokugqugquzela abanye ukuthi nabo baphumelele.”

Sign up to the eThekwini Living Legends weekly newsletter by completing your email address on the top right-hand side of the website, or follow Living Legends on Facebook or Twitter to receive regular updates on the 2016 awardees, as well as past recipients.